DESIGN

STUDIO

8

Robot playing with toy
 

We Create Purpose Through Design

Get to Know Your Customers

Problem

Definition

Idea Generation

Quick Prototyping

Test and Launch

What is Design Thinking

 

What We Do

Screenshot 2019-07-11 at 13.31.46.png

НОВИНИ

29.11.2018 г.

"Дизайн Студио 8" е бенефициент по проект BG05M9OP001-4.003-0011-C01 "Дизайн мислене - построяване на мостове", финансиран от ОП "Развитие на човешки ресурси" по линия на Европейския социален фонд.

Период: 01.12.2018 - 31.12.2020г.

Бюджет: 195 122,40 лв. от които 185 366.28 лв. европейско и 9 756.12 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта е да засили транснационалното сътрудничество между партньорите. Организациите ще създадат и адапрират две социални иновации за самостоятелна трудова заетост, предприемачество, създаване на предприятия, включително иновативни микро­, малки и средни предприятия.

ЕСФ.jpg
ОПРЧР.jpg