Стартиращите компании и пред-приемачите трябва да се опитат да решат сложни проблеми

Robot playing with toy
 

Дизайн мисленето, използвано за създаване на физически предмети, все повече се прилага към сложни, нематериални въпроси, като например как клиентът преживява дадена услуга. Независимо от контекста, експертите, които прилагат дизайн мислене, са склонни да използват физически модели, известни също като дизайнерски артефакти, за да изследват, дефинират и общуват. Тези модели - предимно диаграми и скици - допълват, а в някои случаи заместват електронните таблици, спецификациите и други документи, които дефинират традиционната организационна среда. Те добавят флуиден аспект към изследването на комплексността, позволявайки използването на нелинейно мислене при решаване на нелинейни проблеми.

 

 

Например Центърът за иновации към Департамента по въпросите на ветераните в САЩ (U.S. Department of Veterans Affairs’ Center for Innovation) е използвал дизайн инструмент, наречен карта на пътя на клиентите, за да разбере емоционалните върхове и спадове на ветераните. „Този артефакт помогна да разкажем по-добре историята на различни заинтересовани страни“, казва Мелиса Чапман, дизайнер от Центъра за иновации. Още по-важно, добавя тя, „помогна ни да разработим стратегически начин да мислим за промяна на цялата организация и да комуникираме тази възникваща стратегия“.

Картата за потребителското пътуване и други дизайн модели са инструменти за разбиране. Те представят алтернативни начини за разглеждане на проблем.

Използването на прототипи

В организациите, ориентирани към дизайна, обикновено ще видите прототипи на нови идеи, нови продукти и нови услуги, разпръснати из офисите и заседателните зали. Докато картите на потребителското пътуване изследват проблемното пространство, прототипите изследват пространството на решението.

 

 

Те могат да бъдат дигитални, физически или схематични, но във всички случаи те са начин за комуникиране на идеи. Навикът за публично демонстриране на груби прототипи намеква за отворена култура, която цени изследванията и експериментите, а не следването на правилата. Мотото на Медийната лаборатория на MIT е следното: "Направи демо или умри". Това е признание, че само актът на прототипиране може да превърне една идея в нещо наистина ценно - сами по себе си идеите нямат стойност".

ОПРЧР.jpg
ЕСФ.jpg

Проект BG05M9OP001-4.003-0011-C01 “Дизайн мислене - построяване на мостове“. Бенефициент: “Дизайн Студио 8“ ЕООД
Обща стойност: 195 122,40 лв. от които 185 366.28  лв. европейско и 9 756.12 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта е да засили транснационалното сътрудничество между партньорите. Организациите ще създадат и адапрират две социални иновациина самостоятелна трудова заетост, предприемачество, създаване на предприятия, включително иновативни микро­, малки и средни предприятия.