Как се допълват предприемачеството и дизайн мисленето?

Robot playing with toy

Предприемачеството и дизайн мисленето изглеждат като две дисциплини, които са разделени и като тематика стоят далеч една от друга. O’Грейди (2008) дори говори за "културен сблъсък" между социалните науки и дизайна, когато сравнява различните култури на студентите по мениджмънт и дизайн.

Въпреки че има допирни точки между тези дисциплини, както при организационния дизайн, винаги е имало ограничение на степента, до която могат да бъдат сравнявани поради различни нагласи към изследванията: докато дизайнът изключва прогнозата като метод, който може да сработи и включва интуицията и експериментите, то социалните науки (включително предприемачеството) разчитат на прогнозите като източник на знания (Дънбар and Старбък”, 2006). Дори докато дизайн мисленето се промотира като едно от петте решения за бъдещето на предприемачеството (Дуенинг, 2010), то е ограничено до областите на “организиране” и “функциониране”.

Обещаваща комбинация

Въпреки тази фундаментална разлика в подходи за изследване и определения, дизайн мисленето и предприемачеството изглеждат като обещаваща комбинация що се отнася до преподавателски подход в обучението по предприемачество. Особено в областта на научното предприемачество, дизайн мисленето може да помогне за изграждането на устойчиви концепции, които не са просто ориентирани към технологиите, но също така възприемат реалните проблеми в живота като импулси за развитие. За да идентифицираме възможните ползи от тази комбинация, първо трябва да разкрием връзката между предприемачеството и дизайн мисленето. В литературата можем да намерим примери, които обсъждат приликите между тези две дисциплини. По-долу ще разгледаме понятието предприемачи като дизайнери (актьор), сходството в състоянието на обкръжаващата среда, сходството в изискването за характер и ролята на творчеството като инструмент.

Сходство на участниците

Боланд и др. (2008) например описват предприемачите като мениджъри-дизайнери. В подобен подход Сарасвати и др. (2008) показват, че предприемачите и дизайнерите имат сходства, като разкриват характеристики на предприемачите, които са сходни с тези на дизайнерите. В своята работа те посочват, че предприемачите са дизайнери на две нива.

Първо, те проектират предприемачески артефакти, които могат да бъдат нови организации, пазари или институции.

Второ техните артефакти проектират собствената си среда.

Освен това в дизайн мисленето (Дун и Мартин, 2006), както и в предприемачеството (Фоо и др., 2005), се обсъждат предимствата на мултидисциплинарните екипи. И двете дисциплини разглеждат подходи, базирани на екипи, като централни елементи.

Сходство на състоянието на средата

Освен това предприемачите се справят с несигурността, която прави невъзможно изчисляването на вероятностите за бъдещите последици (Сарасвати, 2004; Сарасвати и др., 2008). Това състояние на обкръжаващата среда се идентифицира и в контекста на дизайна с понятието „болезнени проблеми”, пред които са изправени дизайнерите (Бюканън, 1992). И в двете дисциплини несигурността е основна сила, която движи поведението.

Сходство в характер

В предприемачеството, както и в дизайн мисленето, съществува особена нужда от емпатия. Предприемачите използват емпатия, за да преценят доколко са подходящи новите идеи (Чилес и др., 2010). То помага на предприемачите да разберат проблемите (гледната точка) на клиентите. Дизайнерите използват емпатия по същия начин, когато си представят света от гледната точка на потребителя (Браун, 2008) и разбират проблемите на потребителите (Дюн и Мартин, 2006). Този признак позволява на предприемачите и дизайнерите да адресират явни или скрити нужди. Особено идентифицирането на скрити нужди позволява създаването на нови пазари.

Сходство в креативността като инструмент

Както емпатията, креативността е важен елемент в двете дисциплини. В дизайн мисленето креативността е сърцевината на дискусията във всички произведения (Пинг Йонг Лий, 2008). Ли (2002) описва дизайна като синтез на креативността, като способност да си представиш ново нещо, а иновацията като способност да събере тези нови неща заедно. В предприемачеството се изисква креативност, за да се идентифицират възможностите, които водят до нови начинания (Ко и Бътлър, 2007). Матюс (2010) твърди, че креативността е пресечната точка между предприемачеството и дизайна. Първоначално тя анализира предприемачеството, дизайна и креативността като независими процеси и заключава, че креативността е основното сходство между предприемачеството и дизайна.

ОПРЧР.jpg
ЕСФ.jpg

Проект BG05M9OP001-4.003-0011-C01 “Дизайн мислене - построяване на мостове“. Бенефициент: “Дизайн Студио 8“ ЕООД
Обща стойност: 195 122,40 лв. от които 185 366.28  лв. европейско и 9 756.12 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта е да засили транснационалното сътрудничество между партньорите. Организациите ще създадат и адапрират две социални иновациина самостоятелна трудова заетост, предприемачество, създаване на предприятия, включително иновативни микро­, малки и средни предприятия.