Дизайн мислене

и

инструменти за 

стартиращ бизнес

 

Иновациите са движещата сила на пред-приемачите, които искат да променят света, какъвто го познаваме. И тъй като инова-циите са от изключително значение за предприемачеството, огромно място в живота на всички стартъп ентусиасти, нова-тори и визионери е отредено на дизайн мисленето. 

 

Дизайн мисленето е методология, която не се използва само от дизайнерите. Компании като Apple, Coca-Cola, IBM, Starbucks и Nike са идеални примери за успешни бизнес проекти, основани на дизайн мисленето. Поради факта, че дизайн мисленето е ориентирано към решаване на проблеми, то става все по-примамливо не само за корпорациите, но и за предприемачите, които искат да управляват бизнеси, ориенти-рани към клиента, както и да предоставят най-добрите продукти на своите клиенти.

Фирмите, които са се посветили на дизайн мисленето, се отличават с желанието си да се ангажират с непрекъснато обновяване на бизнеса си и с това да напредват както по отношение на иновациите, така и по отношение на ефективността — комбинацията, която създава най-силното конкурентно предимство.

                                                                                                       

  - Роджър Мартин, автор на "Дизайнът на бизнеса".

ИСТОРИЯ НА ДИЗАЙН МИСЛЕНЕТО

1960-1980

Screenshot 2020-11-15 at 13.19.31.png

1980 - 1990

Когато дизайнерите са поставени под микроскоп

По време на втората вълна на дизайн мисленето, фокусът е единствено върху това, което отделя творческите хора от всички останали. Време, в което изследователи като Nigel Cross и Donald Schön извършват задълбочени проучвания на процесите, свързани с дизайна и на това как дизайнерите са достигнали до идеите, за които никой друг не се е сетил.

Те наблюдават дизайнери, докато са сами и докато работят заедно в екипи. Опирайки се на социалните науки, те вземат под внимание оптималните условия, индивидуални и колективни навици, и най-важното - нагласите, които дизайнерите са използвали, за да могат непрекъснато да излизат с креативни идеи. Тези изследвания на процеса на проектиране по-късно отварят вратите за други професии, които ревностно започват да използват брейнсторминг и други техники на творческо мислене.

1990 - 2005

Появата на дизайна на услугите и безбройните дизайн инструменти

През този период дизайнът разшиява обхвата си за втори път. В началото на 90-те години размахът на дизайна отива отвъд създаването на осезаеми артефакти за втори път, като се съсредоточава внимателно върху взаимодействията и услугите. Тази промяна е подкрепена от труда на Бюканън, наречен „Болезнените проблеми в дизайн мисленето” (Wicked Problems in Design Thinking“), който изследва потенциала на дизайна за справяне със сложни, неясни предизвикателства.

 

До 2003 г. няколко университети в Европа и “Карнеги Мелън” в САЩ започват да преподават дизайн на услуги на студентите. Възходът на дизайна на услугите и техните методологии, фокусирани върху сложни проблеми, създадават среда за нова вълна от инструменти за дизайн; включително инструменти за участие на не-дизайнери в дизайна.

2002 - сега

Дизайн мисленето намира място в света на бизнеса

За дизайн мисленето започва да се говори преди почти 20 години, завръщало се е на сцената много пъти, но едва наскоро получава признание. Консултантските фирми за дизайн, включително IDEO, са направлявали използването на дизайн мисленето за бизнес цели.

Развитието на дизайна на услуги създава нови инструменти и процеси, които включват съвместно творчество и дизайн с външно участие. Това пренасочване към дизайн и мултидисциплинарни екипи, които да работят съвместно, е съсредоточено върху отварянето на интернализирани творчески процеси и нагласи, които да ги направят по-прозрачни и използваеми за всички.

Алтернативна дизайнерска група допълва дизайн мисленето, прилагайки подход, който е по-близък до скандинавския, вместо да се фокусира върху бизнес модела. Фуад-Люк, Сандърс и Манцини са пионери в използването на ко-дизайна или дизайна с външно участие с цел социално, икономическо или екологично въздействие. Всеки от тях преминава през процеса с участието на обикновени хора (често наричани крайни потребители), за да пробие широкомащабни системи и парадигми с иновации на местно ниво и местни знания.

ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ ДНЕС

Дизайн мисленето е дизайн методология, която осигурява базиран на решения подход за решаването на проблеми. Той е изключително полезен за справяне със сложни проблеми, които са зле дефинирани или непознати, чрез разбиране на човешките нужди, чрез преосмисляне на проблема по начин, ориентиран към човека, чрез генериране на много идеи в брейнсторминг сесии и чрез възприемане на практически подход в прототипирането и тестването.

ОТ БЛОГА

Какво е дизайн-ориентирана култура и защо е важна за успешния бизнес?

Стартиращите компании и пред-приемачите трябва да се опитат да решат сложни проблеми.

Провали се рано,

провали се евтино

Характеристики на дизайнерското мислене

Как се допълват предприемачеството и дизайн мисленето?

ЕТАПИ В ПРОЦЕСА ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ

емпатия

дефиниране

идеи

прототипиране

тестване

емпатия

Първият етап в процеса на дизайн мисленето е да разберете проблема, който се опитвате да разрешите, като използвате емпатия. Това включва консултации с експерти, за да научите повече чрез наблюдение, ангажиране и емпатия с хората, за да разберете техния опит и мотивация, както и да се потопите във физическата среда, така че да можете да разберете по-задълбочено проблемите им. Емпатията е от решаващо значение за дизайн процес, ориентиран към човека, какъвто е дизайн мисленето. Тя позволява на дизайнерите да оставят настрана собствените си предположения за света, за да получат представа за потребителите и техните нужди.

 

В зависимост от времевите ограничения, на този етап се събира значителна част от информацията, за да се използва по време на следващия етап и да се развие възможно най-доброто разбиране на потребителите, техните нужди и проблемите, които лежат в основата на развитието на този конкретен продукт.

дефиниране

По време на етапа на “Дефиниране”, събирате информацията, която сте получили по време на етапа на  “Емпатията”. Тук ще анализирате вашите наблюдения и ще ги синтезирате, за да дефинирате основните проблеми, които вие и вашият екип сте идентифицирали до този момент. Трябва да се стремите да дефинирате проблема като изявление на проблема по начин, ориентиран към човека.

 

Например вместо да дефинирате проблема като собствено желание или нужда от компанията, като например: „ Трябва да увеличим пазарния дял на хранителните ни продукти сред младите момичета с 5%”, много по-добър начин да се дефинира проблемът би бил „Момичетата тийнейджърки трябва да ядат питателна храна, за да растат здрави.“

 

Етапът “Дефиниране” ще помогне на дизайнерите във вашия екип да съберат страхотни идеи за свойства, функции и всякакви други елементи, които ще им позволят да решат проблемите или най-малкото да позволяват на потребителите сами да решат проблемите с минимална трудност. В етапа “Дефиниране” вие ще започнете да напредвате към третия етап, “Генерирането на идеи”, като задавате въпроси, които могат да ви помогнат да потърсите решения, като попитате: „Как бихме могли… да насърчим тийнейджърките да изпълняват действие, което им е от полза, а също и включва продукт или услуга на компанията?”

идеи

По време на третия етап от процеса на Дизайн мислене, дизайнерите са готови да започнат да генерират идеи. Вие сте разбрали какви са нуждите на вашите потребители в етапа на емпатия и сте анализирали и синтезирали вашите наблюдения в етапа на дефиниране, завършвайки с формулировка на проблема, ориентиран към човека. С тази солидна основа вие и членовете на вашия екип можете да започнете да "мислите извън кутията", за да идентифицирате нови решения за формулирания проблем, и да започнете да търсите алтернативни начини за разглеждането му.

Има стотици техники на генериране на идеи като брейнсторминг, брейнрайтинг, “Най-лошата възможна идея” и SCAMPER. Брейнсторминг сесиите и сесиите с “Най-лошата възможна идея” обикновено се използват за стимулиране на свободното мислене и за разширяване на проблемното пространство. Важно е да генерирате възможно най-много идеи или решения на проблемите в началото на фазата на генериране на идеи. Трябва да изберете някои други техники за идеи до края на фазата на генериране, за да ви помогнат да проучите и тествате идеите си, така че да намерите най-добрия начин да разрешите проблем или да предоставите необходимите елементи, за да го заобиколите. 

прототипиране

Екипът от дизайнери ще произведе сега редица евтини, умалени версии на продукта или специфични функции, които могат да бъдат открити в продукта, така че те да могат да проучат решенията за проблеми, генерирани в предишния етап. Прототипите могат да бъдат споделяни и тествани в самия екип, в други отдели или в малка група хора извън дизайнерския екип. Това е експериментална фаза и целта е да се определи най-доброто възможно решение за всеки от проблемите, идентифицирани по време на първите три етапа. Решенията се реализират в рамките на прототипите и, един по един, те се изследват и приемат, подобряват и преразглеждат, или отхвърлят въз основа на опита на потребителите.

 

До края на този етап дизайнерският екип ще има по-добра представа за ограниченията, присъщи на продукта и съществуващите проблеми, и ще има по-ясна представа за това как действителните потребители ще се държат, мислят и чувстват, когато взаимодействат с крайния продукт.

тестване

Дизайнерите или оценителите стриктно тестват крайния продукт, като използват най-добрите решения, идентифицирани във фазата на прототипиране. Това е последният етап от 5-етапния модел, но в един итеративен процес резултатите, генерирани по време на тестовата фаза, често се използват за предефиниране на един или повече проблеми и за да помогнат за разбирането на потребителите, условията на употреба, начина, по който хората мислят, държат се, чувстват, както и за емпатия.

 

Дори по време на тази фаза се правят промени и усъвършенствания, за да се изключат проблемните решения и да се извлече възможно най-дълбоко разбиране за продукта и неговите потребители.

ИНСТРУМЕНТИ В ПРОЦЕСА ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ

Проект BG05M9OP001-4.003-0011-C01 “Дизайн мислене - построяване на мостове“. Бенефициент: “Дизайн Студио 8“ ЕООД
Обща стойност: 195 122,40 лв. от които 185 366.28  лв. европейско и 9 756.12 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта е да засили транснационалното сътрудничество между партньорите. Организациите ще създадат и адапрират две социални иновациина самостоятелна трудова заетост, предприемачество, създаване на предприятия, включително иновативни микро­, малки и средни предприятия.

  • Black Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now