Канава за

въздействие

Понастоящем съществува все по-голям натиск върху университетите да произвеждат по-устойчиви и жизнеспособни бизнес решения за пазарите, които са частично обременени от неефективни технологии и скъпи решения, които оказват негативно влияние както върху обществото, така и върху околната среда. Науката и
изследователите са призовани да представят по-впечатляващи резултати за обществото, а правителствата и медиите наблюдават по-отблизо, отколкото преди резултатите от инвестициите в изследователски проекти.


Въпреки многото научни изследвания, съществуват малко инструменти в подкрепа на стартиращи бизнеси, които имат въздействие и решават реални проблеми в света. Малко са практически насочените инструменти, които подкрепят екипите в ранната фаза на разработване на идеи и ефективно ги подпомагат в трансформирането на
идеите в иновативни бизнес решения, които също биха имали значително въздействие върху пазара и на обществено ниво.

Канавата за въздействие (Impact Canvas) е разработена, за да запълни тази празнина. Канавата за въздействие е
насочена към ранно тестване на идеи и разработване на предприемачески идеи. В ранната фаза на разработване на идеи съществуващите популярни инструменти за бизнес планиране, напр. Business Model Canvas (BMC) (Osterwalder и Pigneur, 2010), не предлагат необходимата подкрепа на екипите за реализиране на бизнес иновациите и превръщането им по-нататък в реалистични и приложими бизнес решения (AarikkaStenroos et al., 2016).

В Business Model Canvas фокусът е върху планирането и развитието на бизнеса на практика, а инструментът разглежда как да се формулира стратегия по отношение на основните области на нейния бизнес, т.е. предложения, клиенти, инфраструктура и финанси (Osterwalder и Pigneur, 2010). Въпреки че тези аспекти са важни и в ранната
фаза на разработване на идеи за бизнес и обществено въздействие, ранните идеи изискват конкретни акценти (Reid and de Brentani, 2012), като по този начин още по-важни са основните екзистенциални въпроси за причините за развитието на определен изследователски резултат в бизнес идея.


Членовете на екипа трябва да започнат с намиране на отговори на въпроси, свързани с бизнес визията, първоначалните изисквания на клиентите, възможната конкуренция на пазарите, първоначалните ресурси, както и разработването на идеята в жизнеспособно и ценно решение за пазарите (Impact Canvas) ® tool 2016). Канавата е
разработена така, че да обхваща най-важните ключови области, които трябва да бъдат разработени, когато се посочват възможностите, свързани с бизнеса, и по-специално, когато фокусът е върху изграждането на социално значима бизнес идея (AarikkaStenroos et al., 2016). КВ е практичен инструмент за ранно разработване на
идеи и е тестван в по-ранните си формати сред изследователи, студенти и социални иноватори.

КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ

Идеята е много важна част от иновационния процес, а в развитието на бизнеса е свързана с фазата на пазарното виждане, фокусирана върху ранните идеи, които предлагат бизнес възможности (Markides, 2008). O'Connor and Veryzer (2001) представят три фактора, които са от решаващо значение за формулирането на визии:
мотивация, прозрение и изработване, което означава, че осъществимите визии не се създават наведнъж, а трябва да се развиват с времето.

 

В случай на радикални иновации в развитието на нови продукти, ролята на индивидите и техните лични
способности да се обединяват и общуват с другите, както вътрешно в екипа, така и външно, е важна за формирането на ранна визия за пазарите. Яснотата на визията за бизнес идеята също показва стратегическата посока на иновацията (Reid and de Brentani, 2012) и по този начин тя трябва да бъде формулирана методично сред
членовете на иновационния екип.


Въпреки това, впечатляващите бизнес идеи не винаги се срещат винаги в идеални и сходни обстоятелства, особено в случай на радикално и ново развитие на технологиите в така наречените „двойно неизвестни ситуации“, където както технологията, така и бъдещите пазари са нови и все още неизвестни (Kokshagina et al., 2016). В най-началните етапи на развитие и проучване екипите ще се възползват от инструмент или рамка за подпомагане на фазата на идеи да бъде по-ефективна (Kokshagina et al., 2016, Heising, 2012). Визията включва свързване на идеи с възможни
пазарни възможности и този процес на визиране може да бъде подкрепен от организации от няколко водачи, включително правилните процеси и инструменти (O'Connor and Veryzer, 2001).


Ефективността на методите, използвани за разработване на технологични приложения и намиране на пазари за тях, са от решаващо значение в началните фази на иновационния процес и се изисква повече изследвания на методологията за креативен дизайн за иновации, основани на науката (Gillier and Piat, 2011).


Въпреки това, в фазата на идеи границите на технологичните познания и използването на нови и нововъзникващи технологии все още не могат да бъдат правилно дефинирани и по този начин точното приложение на технологията може да бъде само на нивото на „идентичността на технологията“ (Gillier and Piat, 2011).

ПРЕДИМСТВА

В иновационните дейности, визията и идеите в началния стадий са от решаващо значение за бъдещия успех на иновацията (Markides, 2008), например, разглеждането на възможен бъдещ клиент трябва да бъде направен в ранната фаза на разработване на идеи (Prenkert, 2012). Външният вид и използваемостта на инструмента също е от
значение, тъй като визуализацията позволява просто извличане и синтезиране на информация, което също помага за лесно намиране, разбиране и тълкуване на информация. Визуалното представяне на информацията има когнитивни, социални и емоционални ползи: когнитивно информацията е по-лесна за разбиране, социално улеснява комуникацията с другите, а емоционалните индивиди са по-вдъхновени и заинтересовани от работата по темата (Гаврилова и Алсуфьев, 2015).


Установено е, че визуализирането на инструмент във формата на естетически графичен шаблон има положително въздействие върху развитието на бизнес моделите, тъй като позволява на хората да разбират бизнес моделите по-лесно и по-бързо и да изграждат в съзнанието си ясен и разбираем поглед върху бизнес идея (Gavrilova and Alsufyev, 2015). Когато се използва инструмент в ранната фаза на разработване на идеи, той трябва да стимулира началото на иновационния процес и да гарантира, че екипът разработва идея, която е достатъчно добра за следните фази
в процеса (Aarikka-Stenroos et al., 2016). Това изисква членовете на екипа да си сътрудничат ефективно вътре в екипа и с външни лица. Инструментът за ранно развитие трябва също така да мотивира отделните членове на екипа на лично ниво, така че те да могат индивидуално да допринесат и да донесат своя опит в екипа.

КАНАВА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Инструментът КВ се състои от седем различни съдържателни елемента, които представляват различните ключови области, които се считат за подходящи в ранната фаза на идеи и трябва да бъдат разработени: визия, клиент, решение, конкуренция, ресурси, действия и екип (Aarikka-Stenroos) et al., 2016, Impact Canvas® tool 2016).
Всеки елемент от съдържанието на КВ включва три до четири водещи въпроса:

Визия
Защо съществуваме? Какво щеше да пропусне светът, ако идеята ни не се реализира?
Как действа нашата идея във връзка с настоящите и / или бъдещите обществени
предизвикателства? Как ще изглежда нашият утрешен свят?

 

Клиент
Как можем да докажем, че има важна нужда? Защо някой би платил за това? Как
всички клиенти споделят тази важна нужда? Кога и къде са първите, които използват
нашето решения?

 

Решение
Как решаваме нуждата?
Какво е текущото ниво на нашето решение?
Какво може да бъде минимален жизнеспособен продукт / услуга на нашето решение?
Къде е нашето решение във веригата на стойността?
Какво и кой е необходим, за да произвежда, доставя, продава и т.н. решението?

Конкуренция
Как нашето решение на клиентски проблем се различава от другите алтернативи?
Какво може ние се учим от сравняване на алтернативата решения и / или техните
бизнес модели?
Как може конкуренцията да се развива в бъдеще?

 

Ресурси
Кой инвестира в нас - сега или в бъдещето?
Какви са начините да се възползваме от нашите социални мрежи?
Какви интелектуални свойства, права на интелектуална собственост (полезни модели,
патенти и др.) са необходими и / или налични за използване на нашето решение?
Кой е собственик на правата по ИС?

 

Действия
Какво трябва да направим, за да достигнем следващото ниво на нашето решение
вземайки под внимание клиентската гледна точка?
Как да достигнем / комуникираме с ключовите заинтересованите страни?
Каква е нашата пътна карта за използване на резултати?
Ако има резултати, които трябва да бъдат защитени: какво, защо и как да се направи и
да се плати за него?

 

Екип
Кой ни е нужен, за да изпълним основната си нашата идея?
Кои са ключовите партньори и / или необходимите за изпълнението на нашата идея?
Каква е ролята на нашия основен екип в използването?

АДАПТАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТА

Инструментът бе представен на български предприемачи, стартъпи, консултанти, екипи от иноватори и обучители в периода юли 2019 - февруари 2020 г.

 

В рамките на две работилници над 40 участници работиха по собствени казуси с канавата за въздействие и дадоха препоръки как тя да бъде адаптирана за българската аудитория.
 

Свалете оригиналния инструмент на английски на pdf, който можете да попълвате онлайн или да принтирате.

Свалете адаптираната на български версия на pdf, който можете да принтирате.

Проект BG05M9OP001-4.003-0011-C01 "Дизайн мислене - построяване на мостове, финансиран по ОПРЧР от МТСП.

  • Black Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now